Privacy beleid


Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, wat we ermee doen en hoe we ze beschermen. We raden u als gebruiker (“Gebruiker”, “U”) aan deze privacyverklaring aandachtig te lezen wanneer u onze websites of diensten gebruikt.

Als U niet akkoord gaat met een van de bepalingen van deze privacyverklaring, dient u onze diensten niet te gebruiken.

ZukZuk vzw (“ZukZuk”, “Wij”) beheert twee websites (www.zukzuk.org; www.warmenbuurten.be) om mensen online te verbinden op basis van hun woonplaats, hun hobby’s, hun interesses, hun engagementen en/of andere kenmerken die men met elkaar deelt en die verbindend kunnen werken.

Wanneer U onze websites gebruikt, vindt U mogelijk links naar andere websites, apps en services of hulpmiddelen waarmee U informatie kunt delen met andere websites, apps en services. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze andere websites, apps en services en Wij raden U aan om de privacyverklaring van elk van deze websites, apps of services te lezen voordat U persoonsgegevens deelt met deze andere websites, apps, services of hulpmiddelen.

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die Wij verwerken:

 • Contactinformatie: Uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens.
 • Profielinformatie die U deelde op Uw account (geslacht, geboortedatum, (profiel)foto’s, wachtwoord, hobby’s, interesses...)
 • Informatie in helpdesk support verzoeken
 • IP-adres van de toegangscomputer
 • De sites die U bezoekt vanaf onze website
 • Vriendschapsverzoeken die naar U werden verstuurd en die U al dan niet heeft aanvaard, vriendschapsverzoeken die U zelf verstuurde en die al dan niet werden aanvaard.
 • Overige persoonsgegevens die U actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over Uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • De datum en het tijdstip van uw bezoek

Met onze websites en/of diensten hebben Wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via MAIL, zodat Wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Wij persoonsgegevens verwerken

ZukZuk vzw verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en zo online in contact te komen met andere leden
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • een diagnose te stellen van de technische problemen en technische ondersteuning te bieden en verzoeken te behandelen betreffende de websites
 • gebruikers te contacteren voor het bekomen van getuigenissen, gebruiker- en/of buurtverhalen
 • het uitvoeren van data analyses (uitsluitend via anonimisatie en aggregatie van persoonsgegevens)
 • het beheer, de evaluatie en verbetering van de websites (inclusief het ontwikkelen van bijkomende producten en/of diensten, het verbeteren en uitbreiden van de bestaande websites, analyse van onze websites, kwaliteitscontrole en het uitvoeren van interne bedrijfsfuncties, zoals boekhouding en audits)
 • bescherming tegen, het identificeren van, en het voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten, claims of andere aansprakelijkheden
 • Sms-controle bij aanmaak van een profiel
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ZukZuk analyseert Uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op Uw voorkeuren
 • ZukZuk verwerkt ook persoonsgegevens als Wij hier wettelijk toe verplicht zijn
 • het overeenstemmen met en handhaven van toepasselijke wettelijke verplichtingen, onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring.

De toegang tot Uw gegevens is beperkt tot slechts enkele geselecteerde werknemers en dienstverleners en zal alleen worden verleend voor doeleinden van het uitvoeren van de in dit beleid geïdentificeerde doelen, kwaliteitscontrole en beoordeling van klachten en het voorkomen van fraude. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site(s) kunnen Wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZukZuk bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Uw gegevens worden verzameld. Indien U Uw account sluit, verwijderen Wij alle gegevens die Wij over U hebben opgeslagen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Wij gebruiken

ZukZuk gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op Uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor Uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld Uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen Wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door Uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van Uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke van VZW ZukZuk: MAIL

Indien U een account registreert, houden Wij Uw persoonsgegevens bij, zelfs indien U tijdelijk stopt met gebruik te maken van Uw account, tot op het moment dat U Uw account definitief verwijdert. Totdat U Uw account verwijdert, mogen Wij Uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de dienst te kunnen gebruiken. Zonder het verstrekken van deze persoonsgegevens kunnen Wij U deze dienst niet aanbieden.

U heeft het recht om kosteloos Uw persoonsgegevens in te zien en/of te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. U heeft ook het recht op informatie over de wijze waarop Wij Uw gegevens verwerken. Daarnaast heeft U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZukZuk en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot informatie, inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar MAIL.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij U daarbij vragen om U adequaat te identificeren. Dit ter bescherming van Uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op Uw verzoek.

ZukZuk wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

ZukZuk neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via MAIL

Wijzigingen van de privacyverklaring

Desgevallend kan deze privacyverklaring worden gewijzigd of geactualiseerd om vzw ZukZuk toe te laten Uw eerder verzamelde persoonsgegevens te verwerken voor nieuwe doeleinden. In dat geval zal de Gebruiker hierover worden ingelicht via een waarschuwing op onze applicatie dat de privacyverklaring werd aangepast en zal de Gebruiker gevraagd worden zich hiermee akkoord te verklaren.