ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden (AV) van vzw ZukZuk

(Laatst gewijzigd op 15 juni 2018)

Met de aanmelding bij www.ZukZuk.org bevestigt het lid de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en verklaart hij kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

Om onze site veilig en aangenaam te houden voor al onze leden, vragen we je om volgende regels te respecteren:

 1. Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.

 2. Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.

 3. Je zult geen inhoud plaatsen die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is of aanzet tot geweld.

 4. Je gebruikt ZukZuk niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

 5. Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op ZukZuk en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.

 6. Je maakt niet meer dan één persoonlijke account.

 7. Als we je account deactiveren, maak je geen ander account zonder onze toestemming.

 8. Je gebruikt, tenzij mits onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, onze site niet voor eigen commercieel gewin. Je plaatst dus geen niet-


  geautoriseerde commerciële berichten op de website.

 9. Indien je ZukZuk gebruikt voor commerciële doeleinden, ben je - onverminderd een eventuele aanspraak op schadevergoeding - verplicht


  voor elke overtreding een contractuele boete ter hoogte van EUR 500,- te betalen.

 10. Je gebruikt ZukZuk niet als je jonger bent dan 16 jaar.

 11. Je gebruikt ZukZuk niet als je bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.

 12. Je houdt je contactgegevens correct en actueel.

 13. Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op ZukZuk waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of

  waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.


Vzw ZukZuk behoudt zich het recht voor de toegang van een lid tot de service van ZukZuk te blokkeren of het profiel te verwijderen/verbergen indien
  

het lid de via de website geleverde dienst
gebruikt in strijd met de wet of daarbij de verplichtingen schendt die in de Algemene Voorwaarden of in


andere op de website /app van ZukZuk beschreven regels zijn vastgelegd. Ook kan inhoud en informatie die je op ZukZuk plaatst worden verwijderd


indien wordt vastgesteld dat hiermee de verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden of de beleidsregels worden geschonden.

Vzw ZukZuk is niet aansprakelijk voor het misbruik van gegevens en informatie of voor het onbevoegd kennis nemen van informatie door derden, bijvoorbeeld de onbevoegde toegang van “hackers” op de databank van ZukZuk.

Vzw ZukZuk heeft het recht, maar is niet verplicht, de inhoud van de profielen inclusief de beschikbaar gestelde (ge-uploadde) foto’s te controleren op verenigbaarheid met algemene wetgeving, met deze Algemene Voorwaarden en met de op de website/app van ZukZuk beschreven regels en indien nodig de inhoud te weigeren, te wijzigen en zelfs te wissen.

Het lid is ermee akkoord dat ZukZuk persoonlijke informatie (zoals o.a. e-mailadres, leeftijd, geslacht, woonplaats) verwerkt. Met het aanmaken van een profiel verklaart het lid zich ook akkoord dat zijn of haar leeftijd, geslacht en woonplaats worden getoond aan andere leden en aan bezoekers van de site.

Het lid heeft altijd het recht de toestemming voor het verzamelen, verwerken en het gebruik van zijn persoonsgegevens met werking voor de toekomst in te trekken of de aanvulling, wijziging of verbetering van opgeslagen gegevens bij ZukZuk te verlangen. In het geval van een intrekking van deze toestemming kan ZukZuk voor het lid echter de ZukZuk-diensten niet meer verlenen. De intrekking van de toestemming en het verzoek om aanvulling, wijziging of verbetering van de gegevens dient men, met opgave van het bij ZukZuk geregistreerde e-mailadres van het lid en de schermnaam schriftelijk te richten aan info@zukzuk.be

Het lid verklaart zich akkoord met de ontvangst van informatie over de diensten van ZukZuk. Het lid is gerechtigd deze toestemming op ieder tijdstip met werking voor de toekomst in te trekken.

ZukZuk heeft het recht de, in het account van het lid opgeslagen, berichten na afloop van twaalf (12) maanden na verzending of ontvangst - ook zonder aankondiging of navraag - te wissen.

ZukZuk heeft het recht, leden die de gratis ZukZuk-Service langer dan zes (6) maanden niet meer hebben gebruikt - ook zonder aankondiging of navraag - uit de ZukZuk-databank te verwijderen. Deze maatregel dient enerzijds ter bescherming van de gegevens van de leden, omdat ZukZuk na afloop van deze periode ervan moet uitgaan dat het lid niet meer in de opslag van zijn gegevens is geïnteresseerd; anderzijds dient deze maatregel ter opschoning van de ZukZuk-databank van inactieve leden - en daarmee de verbetering van de door ZukZuk aangeboden diensten.

Als je de letter of geest van deze Verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridisch risico voor ons creëert, kunnen we je toegang tot ZukZuk geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren.

Beëindiging van de services

ZukZuk is gerechtigd de aangeboden prestaties geheel of gedeeltelijk te beëindigen. ZukZuk zal de leden voortijdig, doch ten minste 14 dagen voor de gedeeltelijke of gehele beëindiging van de prestaties, over de voorgenomen beëindiging en de omvang daarvan informeren.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

ZukZuk is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. ZukZuk zal het lid een wijziging van de Algemene Voorwaarden per e-mail of via het ZukZuk-interne communicatiesysteem meedelen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden op elektronische wijze ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door het lid kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn ten behoeve van een latere kennisneming. Voor zover het lid tegen de wijzigingen geen verzet aantekent binnen een termijn van vier (4) weken ingaande vanaf het moment van de mededeling, gelden deze gewijzigde Algemene Voorwaarden als aanvaard. Zij zijn voor het lid geldend vanaf de dag dat de termijn is afgelopen, voor zover er bij mededeling op het rechtsgevolg van zijn zwijgen wordt gewezen.

Voor het geval dat het lid bezwaar maakt tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden, blijven voor hem de oorspronkelijk overeengekomen Algemene Voorwaarden gelden. ZukZuk behoudt zich in dit geval het recht voor het lidmaatschap van desbetreffend lid te beëindigen. ZukZuk zal het lid tenminste zeven dagen (7) voor deze beëindiging informeren.